Komunalni nadzorniki

Na podlagi Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (v nadaljevanju: Odlok, Uradne objave, št. 45/01, Uradni list RS, št. 49/2015 in 76/2015), izvajata nadzor nad pravilnostjo uporabe parkirišč občinski inšpektorat in po novem tudi Marjetica Koper kot izvajalec javne službe, ki v postopku nastopa kot oškodovanec.

Odlok določa, da upravljavec parkirišč v primeru neplačila predpisane parkirnine zaračuna celodnevno parkirnino na podlagi cenika. Uporabnik parkirišča lahko v 3 dnevnem roku plača celodnevno parkirnino, kot je to določeno v izdanem obvestilu in se na tak način izogne prekrškovnemu postopku. Če voznik ne poravna parkirnine 3 dnevnem roku, upravljavec poda pooblaščenemu prekrškovnemu organu Mestne občine Koper predlog oškodovanca o uvedbi prekrškovnega postopka.

Višina nadomestila za dnevno parkiranje je za vsa parkirišča na območjih A, B, D, G, in H, na katerih se izvaja javna služba 15 EUR, za parkirišča na območjih E in I pa 5 EUR (parkirišča parkiraj in se odpelji ter peščeno parkirišče za tržnico).

Kako poravnati nadomestilo za dnevno parkiranje?

Nadomestilo za dnevno parkkiranje lahko poravnate v gotovini, na blagajni parkirišča Marjetice Koper za koprsko tržnico, ali prek univerzalnega plačilnega naloga.

Pri izpolnitvi plačilnega naloga uporabite naslednje podatke:

KODA NAMENA: OTHR
NAMEN: PLAČILO NADOMESTILA ZA DNEVNO PARKIRANJE
BIC BANKE: HDELSI22
IBAN: SI56 6100 0001 2520 040
REFERENCA: ID OBVESTILA
IME IN NASLOV PREJEMNIKA: Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

 Glavne novosti za uporabnike javnih parkirišč v Mestni občini Koper so naslednje:

  • Nadzor nad primerno uporabo parkirišč in plačilom parkirnine na parkiriščih bodo izvajali »komunalni nadzorniki« Marjetice Koper.
  • V primeru, da komunalni nadzornik ugotovi, da je na parkirišču parkirano vozilo po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina; brez parkirnega listka; z neveljavnim abonmajem; po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, ki ne predvideva izdaje parkirnega listka (SMS parking, Moneta …), na vozilo namesti obvestilo o vložitvi predloga za začetek postopka o prekršku, s katerim uporabnika parkirišča obvesti o ugotovljeni neplačani parkirnini.
  • Z obvestilom se uporabnika parkirišča pozove k plačilu nadomestila za dnevno parkiranje v višini 15 EUR za vsa parkirišča, z izjemo peščenega parkirišča za Tržnico in parkirišč »parkiraj in se pelji«, kjer je nadomestilo za dnevno parkiranje 5 EUR. Če voznik v predpisanem 3 dnevnem roku ne plača celodnevne parkirnine, kot je to določeno v izdanem obvestilu, izvajalec javne službe kot oškodovanec o svojih ugotovitvah obvesti Občinski inšpektorat, ki zoper kršitelja uvede prekrškovni postopek.
  • S plačilom celodnevne parkirnine se uporabnik parkirišča izogne prekrškovnemu postopku, v katerem so predpisane globe za fizične osebe v višini 40 EUR ter sodne takse.
  • Za vsa vprašanja ali dodatna pojasnila smo vam na voljo na brezplačni številki 080 81 20, na tel. št. 031 661 216 ali na naslovu elektronske pošte parkirisce@marjeticakoper.si.
  • Plačilu nadomestila za dnevno parkiranje, globi ter stroškom postopka se lahko v celoti izognete s plačilom parkirnine.