Marjetica Koper s svojo gradbeno enoto vrši:

Redno vzdrževanje javnih prometnih in neprometnih površin:

 • vzdrževanje javnih poti na območju Mestne občine Koper v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest št. 371-73/2011 (Ur.l.RS št. 20/2011), pešpoti, kamnitih in asfaltnih ulic, pločnikov, kolesarskih poti, makadamskih in asfaltnih parkirišč
 • čiščenje prometnih površin po prometnih nesrečah na javnih poteh po zgoraj navedenem odloku.
 • obsekovanje dreves zaradi prometne varnosti
 • vzdrževanje vodnjakov in izlivk
 • vzdrževanje hudournikov in meteornih sistemov kanalizacij
 • vzdrževanje in sanacijo podpornih zidov
 • vzdrževanje in sanacijo avtobusnih čakalnic
 • izgradnjo in vzdrževanje otroških igrišč
 • postavitev in vzdrževanje košev za smeti, košev za pasje iztrebke, parkovnih klopi, stojal za kolesa
 • postavitev in vzdrževanje kovinskih, inoks, LTŽ in kamnitih stebričkov ter varovalnih ograj
 • izobešanje zastav ob praznikih Republike Slovenije skladno s 13. členom ZGZH, ob občinskem prazniku in ob posebnih priložnostih po naročilu Mestne občina Koper

Zagotavljanje in izvajanje zimske službe:

Zimska služba se izvaja v času od 15. novembra do 15. marca oz. v času zimskih razmer in skrbi za urejenost cestišč in pločnikov  na območju mesta Koper, Markovca, Semedele, Olma, Šalare ter naselja Ankaran in Prade. Služba deluje interventno preko centra za obveščanje na telefonski številki 112.

Gradbena enota

Gradbena enota Marjetice Koper izvaja dela na področju vzdrževanja javnih prometnih in neprometnih površin v Mestni občini Koper in Občini Ankaran. Poleg tega vzdrževalna dela izvajamo tudi na sistemih fekalne, meteorne in mešane kanalizacije.

V sklopu tržne dejavnosti izvajamo tudi manjša gradbena dela na osnovi predhodnih ponudb in sicer:

 • izdelava individualnih priklopov kanalizacije na javno kanalizacijo
 • manjša asfaltiranja površin (dvorišča in dostopne poti)
 • gradbena dela pri urejanju dvorišč
 • gradbena dela pri vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav

Urnik gradbene enote je od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro.