Družba Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l. kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zagotavlja prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in obstoječih greznic ter o tem vodi ustrezne evidence.

Na območju Mestne občine Koper in občine Ankaran smo pooblaščeni za praznjenje, prevzem in obdelavo greznične gošče in blata.

Na območju Mestne občine Koper beležimo 4.026 obstoječih greznic ter 115 malih komunalnih čistilnih naprav (podatek september 2020).

Na območju občine Ankaran beležimo 169 obstoječih greznic ter 3 male komunalne čistilne naprave (podatek semptember 2020).

Storitve izvajamo od leta 2014, po predhodnem pisnem obvestilu uporabnikom, enkrat na tri leta.

Od leta 2016 izvajamo storitve tudi za tiste uporabnike, katerim se pitna voda ne zagotavlja preko izvajalca gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo (Rižanski vodovod Koper). Trenutno beležimo 161 takih uporabnikov v MOK in 4 v Občini Ankaran (podatek september 2020).

V letu 2015 smo z izvajanjem storitev, povezanih z greznicami in MKČN na CČN Koper prepeljali in očistili cca. 8.600 m3 grezničnih muljev in odvečnega  blata iz MKČN. Obseg dela se nam je od uvedbe te nove GJS povečal za 400%.

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/2015) ter z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 4-203/2017 z dne 2.1.2017) moramo zagotavljati javno službo za storitve, povezane z greznicami in MKČN  vsem prebivalcem, ki živijo na območju Mestne občine Koper in občine Ankaran.

Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, so:

  1. Prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje ter njena dodatna obdelava na čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic (CČN Koper) najmanj enkrat na tri leta.
  2. Prevzem blata iz obstoječih greznic in iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, pri uporabniku javne službe ter njegova obdelava na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata (CČN Koper) najmanj enkrat na tri leta.
  3. Pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (v nadaljnjem besedilu: pregled), enkrat na tri leta.
  4. Za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici, obstoječi greznici ali MKČN, izvajanje storitve praznjenja ter prevzema in odvoza komunalne odpadne vode s cestnim motornim vozilom pa tehnično ni izvedljivo, izvajalec GJS zagotavlja prevzem na prvi možni dostopni točki ter čiščenje te komunalne odpadne vode oz blata. Praznjenje nepretočne greznice, obstoječe greznice ali MKČN ter predajo komunalne odpadne vode ali blata izvajalcu javne službe na območju, kjer se izvaja gospodarska javna služba, mora zagotoviti lastnik objekta, izvajalec javne službe pa pisno potrdi datum in količino prevzete komunalne odpadne vode oz. blata.

Storitve, povezane z greznicami in MKČN (dodatna pojasnila)

 Prevzem blata iz obstoječih greznic in odpadne vode iz nepretočnih greznic se izvaja enkrat na tri leta. V kolikor je greznica obremenjena in uporabnik naroči, se to izvede dodatno enkrat na 3 leta. Pri obstoječih greznicah se prazni blato iz prvega prekata. Pri nepretočnih greznicah se prazni celotna vsebina nepretočne greznice.

  • Prevzem in čiščenje blata iz MKČN se izvaja enkrat na dve leti. V kolikor je MKČN obremenjena in uporabnik naroči, se to izvede dodatno enkrat na 2 leti. Storitve po tem členu veljajo za uporabnike, ki so vpisani v evidenco pri izvajalcu GJS in imajo sklenjen sporazum o nadzoru in praznjenju MKČN velikosti do 50 PE. Iz MKČN se prazni blato iz usedalnika oz. po navodilih proizvajalca.
  • Po veljavni zakonodaji je pregled MKČN pod 50 PE predpisan enkrat na tri leta, pri čemer se prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev. O pregledu izvajalec GJS izda poročilo o pregledu MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE. Lastnik objekta je dolžan izvajalca JS pisno obvestiti o pričetku obratovanja MKČN najkasneje 15 dni po začetku obratovanja MKČN. Skladno z Uredbo se izvede prve meritve za vse MKČN pod 50 PE. Meritve lahko izvede le pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa po naročilu lastnika MKČN. Na podlagi pozitivnega oz. ustreznega izvida monitoringa mora stranka izpolniti poročilo o prvih meritvah za MKČN. Ko je dokumentacija dostavljena izvajalcu GJS s strani lastnika objekta oz. MKČN pa izvajalec GJS izvede ogled na lokaciji in če je stanje ustrezno se sklene sporazum o nadzoru in praznjenju blata iz MKČN. Na osnovi sklenjenega sporazuma pa se lastniku MKČN prizna tudi zmanjšanje takse zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami. Poziv za plačilo nižje takse posreduje RVK izvajalec javne službe čiščenja in odvajanja odpadnih voda Marjetica Koper. V rednih obdobjih treh let se izvajajo ponovni pregledi MKČN. Vsaj štirinajst dni pred ogledom se o tem pisno obvesti lastnika oz. upravljalca MKČN.
  • Na podlagi Uredbe ter Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper se izvaja storitev praznjenja greznic in MKČN ter obdelavo blata na Centralni čistilni napravi Koper tudi za področja, katerim se pitna voda ne dobavlja preko javnega vodovodnega omrežja. Uporabnikom, katerim se pitna voda ne dobavlja preko javnega vodovodnega omrežja, oz. se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se upošteva normirana poraba pitne vode v skladu z veljavnimi predpisi 0,15 m3 oz. 150 litrov na osebo na dan. Storitve se obračunavajo na podlagi števila stalno prijavljenih stanovalcev v objektu (stanovanjski enoti oz. gospodinjstvu, če gre za večstanovanjski objekt).

Zakonodajni roki:

Lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo pa ni predpisana, komunalna odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja oziroma obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu z veljavno zakonodajo najpozneje do 31. decembra 2021.

Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če je dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 m in pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede na koristi za okolje (v roku 6. Mesecev od izgradnje javne kanalizacije v sosednji aglomeraciji).

Lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem, oziroma je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta (ob izdaji gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo objekta).