Veljavna zakonodaja, ki jo je sprejelo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, predpisuje, da tam kjer je javna kanalizacija že izgrajena, priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov.

Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo mora uporabnik pridobiti na Marjetici Koper, v službi Soglasij, soglasje upravljalca.

Če priključitev objekta na javno kanalizacijo ni možna
Na območjih, ki ni izgrajene javne kanalizacije, morajo lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi.

Lastniki, z vgrajeno ustrezno malo komunalno čistilno napravo so upravičeni do zmanjšanja okoljske dajatve.
Za vse dodatne informacije se oglasite v službi Soglasij našega podjetja.

Hišni priključki in interna kanalizacija so v zasebnem lastništvu, za katere skrbi lastnik sam. Za dobro delovanje kanalizacijskih sistemov je pomembno, da so že hišni in vsi ostali priključki (industrijski, družbenih dejavnosti) pravilno zasnovani in izgrajeni. Pravilna izvedba hišnega priključka zahteva izvedbo pod kotom 45° v vertikalni in istočasno pod kotom 45° v smeri toka vode s priključitvijo v revizijski jašek.