Kataster – GIS

Kataster komunalnih naprav (GIS – Geographic Information System) je tehnična evidenca o komunalnih napravah in objektih oz. kanalizacijskih vodih in objektih na kanalizaciji, kot so čistilne naprave, črpališča, kinete, jaški, požiralniki, ponikovalnice, zadrževalni bazeni, razbremenilniki, izlivi ter podobno.

Funkcije katastra komunalnih naprav (GIS-a):

  • prostorska evidenca komunalnih naprav in objektov,
  • podloga pri izdelavi smernic, projektnih pogojev in soglasij,
  • podlaga za projektiranje sanacij, rekonstrukcij in razširitev komunalnih sistemov,
  • prenos podatkov v zbirni kataster in
  • nudenje podatkov drugim osebam, ki posegajo v prostor.

GIS tehnologija nam omogoča, da podatke pregledujemo, analiziramo in prekrivamo z ostalimi prostorskimi podatki, planski akti, različne kartografske podloge ipd. V tak sistem lahko vključimo tudi podatke o plačnikih komunalnih storitev, o izdanih soglasjih, o poškodbah na kanalizacijskem sistemu in podobno.

Tudi na Marjetici Koper deluje samostojna služba za vodenje katastra komunalnih naprav, ki je sestavni del geografsko – informacijskega sistema (GIS-a) Marjetice Koper, ker so skoraj vse dejavnosti Marjetice Koper vpete v prostor.

Spremljanje in nadzor črpališč na kanalizacijskem sistemu

Na javnem kanalizacijskem omrežju je 25 črpališč, ki pripomorejo odvajanju odpadne vode.
Vsa črpališča so daljinsko vodena in nadzorovana 24 ur na dan 365 dni v letu, kar zagotavlja optimalno delovanje in veliko varnost obratovanja črpališč.

Nadzor in vodenje črpališč se izvaja na centralno nadzornem sistemu CNS.