Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 10.04.2017, pod št. JN003015/2017-B01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po odprtem postopku je “Dobava električne energija z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnjo električne energije z visokim izkoristkom za 3 leta.”

RAZPISNA ZA elektriko