Kako pravilno ravnati z odpadki?

Ob spomladanskem prebujanju narave in dvigu temperatur se počasi tudi ljudje začnemo aktivneje ukvarjati s preurejanjem hiš ali stanovanj ter njihove okolice. Številna hišna opravila, ki se naberejo čez zimo so skoraj vedno povezana s „proizvodnjo“ odpadkov vseh vrst, za katere moramo odgovorno poskrbeti. Za nami so časi, ko so se vsi odpadki odlagali v ali ob zabojnike, komunalno podjetje pa jih je enostavno prevzelo in odvrglo na odlagališče. Sodoben sistem ravnanja z odpadki temelji na okoljevarstvu ter ohranjanju narave in predpostavlja čim bolj dosledno ločevanje odpadkov na izvoru, na kraju nastanka, torej v gospodinjstvih.

Najbolj pogosta napaka, ki lahko obačnom povzroči precej preglavic, predvsem pa dodatno delo, je nepravilna tehnologija pospravljanja odpadkov pri večjih čiščenjih. Tudi ko čistimo, preurejamo, pospravljamo, pripravljamo materiale za odlaganje, smo pozorni na njihovo vrsto in jih že sproti pravilno razvrstimo. V nasprotnem primeru je kasnejše ločevanje odpadkov po vrsti ali frakcijah dolgotrajno in zamudno, seveda tudi neprijetno in vodi do druge “napake”, ki je v neprimernem in nepravilnem odlaganju.

Zbrane odpadke ljudje pogosto kar odvržejo med preostanek odpadkov oz. t. i. mešane komunalne odpadke in s tem naredijo največje “zlo”, saj se na lahek način znebijo odpadkov, ki bi se lahko enostavno ločili in uporabili v nadaljnjih postopkih reciklaže, brez potrebe po dodatnem sortiranju.

Marjetica Koper vsem občanom oz. gospodinjstvom, ki so vključena v redni sistem ravnanja z odpadki zagotavlja številne možnosti za pravilno odlaganje odpadkov, ki so za uporabnike brezplačne. Ni torej nobenega razloga, da bi se odpadki znašli v naravi ali bili kako drugače neprimerno odloženi (npr. med mešane komunalne odpadke, ob ekološke otoke, sredi večstanovanjskih naseljih, na robu cestišč, ipd.), kar poleg okoljske spornosti predstavlja tudi prekršek, za katerega posamezniki tvegajo visoko globo.

Kosovni odpadki

 Kosovni odpadki, so večji komunalni odpadki, ki ne sodijo v zabojnike za mešane komunalne odpadke, ravno tako ne na zbiralnice ločenih frakcij.

Kosovne odpadke moramo odstraniti na urejen in učinkovit način, saj zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečah za odpadke.

Kosovne odpadke lahko občani Mestne občine Koper in Občine Ankaran oddajo s pomočjo dopisnice, ki jo prejme vsako gospodinjstvo ob položnici za smetarino dvakrat letno, in sicer v mesecu januarju ter mesecu septembru. Občani lahko dopisnici uporabljajo v spomladanskem in zimskem obdobju (dvakrat v enem letu). V kolikor so oddane (posredovane po pošti ali osebno na sedež družbe) do 15. dneva v mesecu, Marjetica odpadke brezplačno prevzame na domu in odpelje še v tekočem mesecu.

Kosovne odpadke lahko občani dodatno – brezplačno oddajo sami, vsak dan (razen ob nedeljah in praznikih) na zbirnih centrih na Srminu in Dvorih pri Sv. Antonu.

Med kosovne odpadke uvrščamo večje in manjše gospodinjske aparate, hladilno tehniko, vzmetnice, staro pohištvo, odpadno električno in elektronsko opremo (TV sprejemniki, računalniki, sijalke…), kovinske, lesene in plastične odpadke, ki jih ni možno oddati med ločene frakcije odpadkov, odpadno keramiko, ravno steklo, stavbno pohištvo ipd.

Vozilo za prevzem kosovnih odpadkov “od vrat do vrat”

Nevarni odpadki

Marjetica Koper zagotavlja brezplačen prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v dveh letnih akcijah zbiranja z mobilno zbiralnico. Dvakrat letno mobilno zbiralnico postavimo v vsako krajevno skupnost v Mestni občini Koper in v Občini Ankaran, po vnaprej določenem urniku zbiranja, s katerim je seznanjeno vsako gospodinjstvo preko letaka, ki ga posredujemo po pošti.

Enako kot kosovne, lahko občani nevarne odpadke oddajo brezplačno tudi sami, vsak dan (razen ob nedeljah in praznikih) na zbirnih centrih na Srminu in Dvorih pri Sv. Antonu.

Med nevarne odpadke spadajo baterije in akumulatorji, odpadno motorno in jedilno olje, stara zdravila, ostanki barv, topil, rastlinskih zaščitnih sredstev, neuporabljena čistila, kozmetična sredstva, strupi, nekatere vrste embalaže, neonska svetila in živosrebrne cevi, sestavine, ki vsebujejo PCB, deli elektronskih naprav ter drugi materiali, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi ali živali in za okolje.

Zbiranje nevarnih odpadkov s premično zbiralnico

Zakaj ločujemo nevarne odpadke?

Organizirano ločeno zbiranje posebnih – nevarnih odpadkov je nadvse pomembno. Ti odpadki, ne glede na način ravnanja, povečajo nevarnost za okolje in zmanjšajo uporabnost mešanih odpadkov za nadaljnjo predelavo. Posebej so te vrste snovi nevarne pri sežigu odpadkov in pri predelavi organskega dela komunalnih odpadkov v kompost.

Nevarni odpadki vsebujejo snovi, ki lahko v fazah razkroja ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje.

Zeleni rez

 

Tudi letos Marjetica Koper nadaljuje z brezplačno akcijo zbiranja zelenega reza po krajevnih skupnostih v Mestni občini Koper in v Občini Ankaran. V dogovoru s krajevnimi skupnostmi v Mestni občini Koper in Občino Ankaran so bile že določene lokacije, na katerih se s tem tednom postavljajo dodatni zabojniki prostornine 5 m³, ki bodo namenjeni izključno odlaganju zelenega reza. Gre za priročno storitev, v času, ko občani urejajo vrtove, sadovnjake, oljčnike, zelenice ali njive, saj pri tem nastajajo odpadki, ki so zelo voluminozni in bi zasedli veliko prostora v zabojnikih za biološko razgradljive odpadke. Podatke o lokacijah in terminih odvoza bodo uporabniki prejeli s položnico za smetarino za mesec marec 2017.

Tudi za zeleni rez velja, da ga lahko občani oddajo brezplačno, vsak dan, (razen ob nedeljah in praznikih) na zbirnih centrih na Srminu in Dvorih pri Sv. Antonu.

Aplikacija Abecednik odpadkov

Marjetica Koper je z leti razvila veliko dodatnih storitev za pravilno odlaganje odpadkov, ki so praviloma brezplačno na voljo občanom, ki se zavedajo pomena odgovornega odnosa do vseh vrst odpadkov.

Izpostavili bi še dodatno storitev, ki jo ravno uvajamo in je novost, ki bo uporabna zlasti za predstavnike mlajših generacij oz. tiste, ki si želijo izkoristiti dodatne možnosti, ki jih ponujajo spletne aplikacije. V okviru aplikacije na spletnem naslovu: abecednik.marjeticakoper.si je možno uporabiti „koledar odvoza odpadkov“, v katerem so vključene vse večje akcije zbiranja odpadkov. Trenutno so že vneseni termini odvoza nevarnih odpadkov s premičnimi zbiralnicami in lokacije zabojnikov za zbiranje zelenega reza. Storitev omogoča enostaven in hiter pregled lokacij zbiranja, z dodatno storitvijo geolociranja zbiralnice oz. zabojnikov (GPS signal nas natančno vodi do izbrane lokacije).

Sicer pa aplikacija ponuja tudi druge storitve, med katerimi izpostavljamo interaktiven vodič „Abecednik odpadkov“, ki nam odgovori na vprašanja, kam sodi posamezna vrsta odpadka.

Kako je s prekrški?

Mnogi se žal ne zavedajo dejstva, da ločevanje odpadkov na izvoru nastanka ni izbira, temveč obveznost, ki bi jo morali izpolnjevati vsi občani oz. uporabniki. Taka obveznost ne izhaja zgolj iz normativnega okvira, ki ureja to področje, temveč gre pri ločevanju za osebna ravnanja, s katerimi lahko kot posamezniki ogromno storimo pri varstvu okolja, še posebej na območju, kjer prebivamo.

Ali ni lepše živeti v okolici, kjer uporabniki pravilno odlagajo odpadke, kot v okolici, kjer se ekološki otoki uporabljajo kot urbana smetišča? V Mestni občini Koper in Občini Ankaran se trenutno veliko vlaga v izobraževalne programe in ozaveščanje občanov, urejanje in posodabljanje opreme ter infrastrukture za zbiranje odpadkov, izgradnjo novih ekoloških otokov ter večanje števila odjemnih mest. Možnosti za pravilno ločevanje in odlaganje odpadkov je res veliko.

Kljub temu pa je treba opozoriti na možnost kaznovanja posameznikov, ki odpadkov ne ločujejo in jih ne odlagajo v namenske zabojnike, z globo v višini 100 evrov. Za samostojne podjetnike in podjetja se predvidena globa povzpne na 500 oz. 1.000 evrov.