Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, nas opozarja, kako pomembno vlogo in vpliv ima ta naravna dobrina za naša življenja ter vsako leto osvetli raznovrstne načine, kako lahko naš odnos do vode izboljšamo.

Poškodovani ekosistemi vplivajo na količino in kakovost vode, ki je nujno potrebna za naša življenja. Zavedati se moramo, da več kot 2,1 milijona ljudi na svetu nima dostopa do varne pitne vode. Kar 80 odstotkov vse odpadne vode, ki nastane v družbi, pristane v naravi, brez da bi bila pred tem ustrezno obdelana ali ponovno uporabljena. Zaskrbljujoč podatek, ki mu namenjamo premalo pozornosti, je tudi, da je kmetijstvo danes, predvsem z namakalnimi sistemi, odgovorno za več kot 70 odstotkov  svetovnih vodnih izgub.

Centralna čistilna naprava

Centralna čistilna naprava Koper (CČN Koper) čisti odpadne vode občin Izola, Ankaran in Mestne občine Koper. Njena projektirana kapaciteta je 84500 PE, od teh je predvidena obremenitev za Občino Izola 27000 PE. Odpadna voda doteka po kanalizaciji na CČN Koper iz naselij oz. dela naselij Mestne občine Koper, Ankaran, Koper, Babiči, Pobegi, Prade, Sv. Anton, Bošamarin, Bonini, Kampel, Manžan, Šalara, Vanganel, Bertoki, Hrvatini, Gažon, Čežarji, Marezige, Šmarje, Škofije in Dekani.

Centralna čistilna naprava Koper je sekvenčna biološka naprava s suspenzijo aktivnega blata, nitrifikacijo in denitrifikacijo, delno aerobno stabilizacijo blata, kemijskim odstranjevanjem fosforja in strojnim zgoščanjem oz. dehidriranjem blata

Čistilne naprave v upravljanju Marjetice Koper

Marjetica Koper ima v upravljanju več naprav večjih od 50 PE (populacijskih ekvivalentov). To so Centralna čistilna naprava Koper, ČN Žgani, ČN Kubed, ČN Podgorje, ČN Rakitovec, ČN Movraž, ČN Kastelec, ČN Lukini, ČN Osp – Gabrovica, ČN Zazid in ČN Škofije.

Čistilne naprave manjše od 50 PE niso del javne infrastrukture in praviloma niso v upravljanju izvajalca javne službe, prav tako ne obstoječe pretočne in nepretočne greznice.

Z naraščanjem prebivalstva in razvojem industrije se povečuje poraba vode

Zaradi razvoja gospodarstva in industrije je okolje precej onesnaženo s težkimi kovinami. Z naraščanjem prebivalstva in z razvojem industrije se povečuje tudi poraba vode. Ta se po uporabi izpusti kot odpadna voda in potencialno onesnažuje površinske in talne vode. Tako je lahko komunalna in industrijska voda, ki se izpusti neočiščena, glavni vir onesnaženja površinskih voda in lahko usodno vpliva na vodne organizme. Ogrozi lahko tudi vir pitne vode in posledično zdravstveno stanje ljudi. Zato je zelo pomembno, da se čim več vode pred izpustom v okolje prečisti v čistilnih napravah.

Zelo pomembno je krepiti zavedanje prebivalstva o tem, da je prav vsak odgovoren za gospodarno ravnanje z odpadno vodo in s tem tudi za svojo prihodnost in prihodnost naslednjih rodov. Spremeniti je treba način razmišljanja in potem tudi način življenja.

V zadnjih desetih letih se je vsako leto prečistilo več odpadne vode, kar kaže, da se stanje izboljšuje. Zelo pomembni sta tudi obnavljanje infrastrukture in vlaganje vanjo. Kanalizacijski sistemi so del infrastrukture vsakega mesta, naselja. Zato je izredno pomembno, da se sistemi, zastareli zaradi dotrajanih cevi, obnavljajo.