Računsko sodišče je v lanski oktobrski reviziji ugotovilo, da je bila Marjetica Koper pri poslovanju v letih 2015 in 2016 delno učinkovita. Po popravljalnih ukrepih, ki smo jih sprejeli v našem podjetju, so v porevizijskem poročilu ocenili, da so urepi zadovoljivi.

“Ocenjujemo, da so izkazani popravljalni ukrepi, ki jih je izvedlo javno podjetje Marjetica Koper za odpravo nesmotrnosti, zadovoljivi,” je računsko sodišče zapisalo v porevizijskem poročilu. Med popravljalnimi ukrepi smo sprejeli navodila za delo za davčno nepriznane odhodke ter stroške reprezentance, v katerih smo opredelili davčno nepriznane odhodke ter stroške reprezentance. Sprejeli smo tudi navodilo o dodeljevanju sponzorskih in donatorskih sredstev, v katerem so opredeljeni cilji sponzoriranja in donatorstva ter določili celotni letni znesek ter najvišji znesek, ki se lahko dodeli posameznemu prejemniku.

Pridobili smo mnenje Ministrstva za okolje in prostor glede izračunavanja donosa pri postavljanju cene za odvajanje komunalnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki.

Direktor mag. Alfred Draščić je izdal tudi navodilo za delo pri naročanju blaga ali storitev, v katerem so določene odgovorne osebe za ugotavljanje potreb po nabavi določenih storitev ali blaga, predhodno preverjanje razpoložljivosti finančnih sredstev in nato spremljanje njihove porabe ter spremljanje izvajanja del.