Odpadne nagrobne sveče (ONS) niso nevaren odpadek, vendar lahko njihovo neustrezno odstranjevanje povzroča škodljive vplive na okolje. ONS uvrščamo med komunalne odpadke, ki se ločeno zbirajo, podobno kot druge frakcije odpadkov. Da je omogočena predelava sveč, jih je potrebno ločeno zbirati že na pokopališčih. V ta namen so vsa pokopališča, ki so v upravljanju Marjetice Koper, urejena s posebnimi zabojniki, z nalepko »samo za nagrobne sveče«, v katere se odlagajo vse vrste sveč. Namensko odlaganje odpadnih sveč je dolžnost vseh uporabnikov, saj lahko le tako zagotovijo njihovo pravilno zbiranje, oddajo pooblaščenemu prevzemniku in nadaljnjo reciklažo. V Sloveniji prižgemo vsako leto približno 15 milijonov sveč, kar predstavlja približno 6.500 ton in nas uvršča v sam evropski vrh.

Pokažimo, da nam ni vseeno za naše okolje in naravo.