Na podlagi 17. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l. (Uradne objave, št. 53/2002 s spremembami) župan Mestne občine Koper objavlja javnih razpis za prosto delovno mesto

DIREKTORJA/ICE Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l.

Prijavo na razpis z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in drugimi listinami kandidati pošljejo v roku 15 dni od dneva objave razpisa na naslov: Javno podjetje-Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper – Capodistria v zaprti ovojnici, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja Marjetice Koper, d.o.o. – s.r.l.« Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Celotno besedilo razpisa lahko preberete v spodnjem dokumentu.