Na sredini skupni seji nadzornega odbora Mestne občine Koper in nadzornega sveta Marjetice Koper so se predstavniki dogovorili o tesnejšem medsebojnem sodelovanju in obveščanju. Predsednika sta izpostavila, da bodo nadzorni organi dozdajšnje dobro sodelovanje v prihodnje še okrepili. V ta namen bodo vzpostavili sistem periodičnih medsebojnih sestankov. Naslednji sledi v mesecu oktobru.

Nadzorni odbor MOK v sestavi Jadran Bajec (predsednik), Edmond Gašpar, Tjaša Benčina, Dunja Jovičić, Valter Krmac, Rok Parovel in Tina Podgornik ter nadzorni svet Marjetice Koper v sestavi Boštjan Aver (predsednik), Peter Bolčič, Vlado Krivec, Simon De Faveri in Marko Štrkalj so se v pogovorih dotaknili različnih tematik. Pereče je predvsem vprašanje naraščajočih cen prevzema mešanih komunalnih odpadkov in odpadnega blata. Cene pomembno vplivajo na končne izide poslovanja našega podjetja in na cene položnic, ki jih za omenjeni storitvi plačujejo občani.

Jadran Bajec, predsednik nadzornega odbora Mestne občine Koper, je poudaril, “da se zaveda, da večina trenutnih težav v komunalnem podjetju Marjetica Koper prihaja od daleč. Izboljšati bo treba delovno klimo in vtis o podjetju v javnosti. Zavedajo se svojih pristojnosti, ki jih bodo tudi upoštevali v želji po doseganju zastavljenega cilja, tj. da komunalno podjetje deluje v dobrobit občank in občanov Kopra.”

Izpostavil je tudi dolgoletna stanja v podjetju, ki niso skladna z veljavno pristojno zakonodajo in za odpravo katerih obstoječe vodstvo in nadzorni svet že izpeljujeta nove aktivnosti. “Mestna občina Koper bo morala pristopiti k novelaciji Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja Marjetica Koper ter Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja iz ostankov predelave”, je še dodal.

Teme za oktobrsko srečanje nadzornih organov bodo zakonodajne uskladitve že omenjenih področij, tržne dejavnosti, s katerimi upravlja Marjetica Koper, financiranje delovanja Obalnega zavetišča za živali in delovanje centralne čistilne naprave v povezavi z ostalimi občinami, ki so uporabnice teh storitev.