Koprski občinski svet je konec meseca maja potrdil uskladitev cen za izvajanje javnih služb Ravnanja s komunalnimi odpadki in Odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod za obdobje 2021 – 2023. Občina Ankaran je uskladitev potrdila na začetku meseca junija.

Cene komunalnih storitev, ki smo jih občanom obeh občin zaračunavali zadnja leta, žal niso dosegale stroškov izvajanja javne službe zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Uskladitev cen je pričakovana posledica dejstva, da zadnjih nekaj let, to ni bilo storjeno.

Na uskladitev cen je odločilno vplivala podražitev končnega prevzema in obdelave vseh vrst odpadkov. Od leta 2015 je cena za odvoz komunalnega blata zabeležila kar 320% rast, odvoz in obdelava mešanih komunalnih odpadkov pa 47%. Poleg tega so se podražili tudi vsi energenti, predvsem elektrika in nafta, zvišala pa se je tudi osnovna plača v Republiki Sloveniji. V sodelovanju z Inšpektoratom za delo smo prav v letošnjem letu odpravili dosedanji sporen model najemanja delovne sile, kar nam je prinselo višje stroške, vendar zakonsko usklajeno delovanje.

Po javno dostopnih podatkih bodo nove uravnane cene na položnicah, primerljive s tistimi v sosednjih občinah. Za zajezitev cen v prihodnje, pa bodo potrebni dodatni ukrepi v smeri obdelave odpadkov in ne le zbiranja odpadkov.

Dejstvo, da se v preteklosti ni sledilo razvoju in načelu samozadostnosti, ter vzpostavilo regijski zbirno-predelovalni center odpadkov z mehansko sortirnico, se sedaj odraža na ceni. Tak moderen infrastrukturni objekt, se vklaplja v zgodbo krožnega gospodarstva, recikliranja odpadkov in novih zelenih delovnih mest. Odpira pa tudi nove podjetniške priložnosti za lokalno gospodarstvo.