Mestna občina Koper vse bolj udejanja načela zelene občine, v okviru katerih pomemben del zaseda tudi ravnanje z odpadki.

Koprska občina se zaveda pomena uresničevanja strogih okoljskih zahtev po zagotavljanju visokega deleža ločeno zbranih odpadkov na izvoru in vlaga veliko sredstev v izboljšanje infrastrukture za ravnanje z odpadki. Samo v mesecu decembru 2017 je bilo v prenovo ekoloških otokov vloženih 48 tisoč evrov.

V okviru skupne investicije so se določeni ekološki otoki prenovili in dopolnili, drugi so se izvedli povsem na novo.

Prenovljen je ekološki otok med Vojkovim nabrežjem in Ferrarsko ulico, pri vrtcu Ribica. V okviru del se je izvedla betonska plošča, ekološki otok pa bo ograjen in ozelenjen.

Enaka dela bodo izvedena tudi na ekološkem otoku na Partizanski ulici v Šalari.

Na ekološkem otoku na Kozlovičevi ulici, ob parkirišču pod večstanovanjskimi bloki, bo postavljena ograja z nadstraškom in ozelenitvijo.

Bolj urejeno bo odlaganje odpadkov v Paderni, kjer bo ekološki otok prav tako ograjen in ozelenjen.

Zaključena bodo dela na ekološkem otoku na Krožni ulici, ki je bil sicer na novo umeščen že lani. Zaključna dela zajemajo dopolnitev ograje in ozelenitev celotnega območja ekološkega otoka.

Na obstoječ ekološki otok na Razgledni ulici bodo dodana kovinska vrata in urejena ozelenitev zgornjega dela.

Val investicij zajema tudi dokončanje ekološkega otoka na ulici Vena Pilona, nasproti kurilnice na Markovcu. Zabojniki bodo odslej nameščeni na urejeni in ograjeni betonski ploščadi, ki bo ozelenjena s plezalkami.

Povsem na novo pa je postavljen ekološki otok v Prisojah, pod garažno hišo. Ekološki otok bo po novem združeval zabojnike za odpadke iz bližnjih večstanovanjskih blokov, ki se bodo umaknili iz obstoječih lokacij.

Naj spomnimo, da so ekološki otok urejen prostor, kjer uporabniki odlagajo ločeno zbrane frakcije odpadkov. Ločeno odlaganje odpadkov je obvezno za vse, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki Marjetice Koper in je nujno, v kolikor želimo doseči visoke okoljske standarde kot skupnost.

Na ekoloških otokih je strogo prepovedano odlaganje kosovnih, gradbenih ali nevarnih odpadkov. Frakcije odpadkov, ki se lahko ločijo (steklo, plastična in kovinska embalaža, biorazgradljivi odpadki, papir in karton), se nikakor ne smejo odlagati v črne zabojnike za preostanek odpadkov.

Nenamensko odlaganje se lahko kaznuje z globo v višini 100 evrov.

Še bolj pomembno pa je zavedanje, da odnos do odpadkov odraža naš odnos do skupnega okolja in da se z nepravilnim odlaganjem povzroča škoda vsem ostalim v skupnosti, še zlasti tistim, ki so bolj okoljsko ozaveščeni.