Občinska sveta Mestne občine Koper in Občine Ankaran sta s sprejetjem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 2018-2020 potrdila tudi spremembo cen za prihodnje triletno obdobje.

Cene storitev omrežnine ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Marjetice Koper se boto tako s 1. 1. 2018 malenkostno znižale.

Gre za storitve, ki so gospodinjstvom v Mestni občini Koper, Občini Ankaran in Občini Izola, ki so priključena na javni kanalizacijski sistem ali imajo greznice, obračunane s položnico za vodarino Rižanskega vodovoda Koper.

V nadaljevanju podajamo primerjave natančnih izračunov storitev iz leta 2017 in po novem, od leta 2018 dalje: