V sodelovanju z Občinskim inšpektoratom Mestne občine Koper bomo v mesecu februarju začeli z akcijo nadzora nad nepravilnim odlaganjem kosovnih in gradbenih odpadkov. Namen aktivnosti ni kaznovati, ampak občanke in občane ozavestiti o pravilnem ravnanju in odlaganju tovrstnih odpadkov. 

Na terenu v zadnjem času zaznavamo vse več nepravilno odvrženih kosovnih in gradbenih odpadkov. Ker mnogi uporabniki ne vedo, da ti ne sodijo na ekološke otoke, ampak jih je treba odlagati na specializiranih deponijah, smo se povezali z občinskim inšpektoratom Mestne občine Koper, s katerim nameravamo v naslednjih dneh izvesti več skupnih akcij ozaveščanja o pravilnem načinu ravnanja in odlaganja s tovrstnimi odpadki.

Posebno pozornost bomo namenili ekološkim otokom, na katerih smo večkrat zaznali gradbene in kosovne odpadke, nadzor pa bomo izvajali tudi nad odlaganjem zelenega reza. V okviru akcije bomo občanke in občane ozaveščali tudi o pravilnem ločevanju ostalih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev na odjemnih mestih za ločeno zbiranje.

 

 

Kako sploh pravilno odlagamo kosovne in gradbene odpadke ter zeleni rez?

Kosovne odpadke iz gospodinjstev lahko občanke in občani Mestne občine Koper in Občine Ankaran brezplačno odložijo na zbirnih centrih na Srminu in v Dvorih nad Svetim Antonom, oziroma se z našim podjetjem vnaprej dogovorijo za brezplačen odvoz odpadkov. Dopisnico za naročilo storitve odvoza kosovnih odpadkov, ki je prilagojena uporabnikom, Marjetica Koper po pošti pošilja dvakrat letno. Izpolnete pa lahko tudi spletni obrazec, ki je na voljo na spletni strani www.abecednik.marjeticakoper.si/naroci-odvoz-odpadkov/.

Gradbeni odpadki zahtevajo še večjo pozornost, saj ne sodijo med komunalne odpadke. Odlagati jih je treba na specializiranih deponijah, nam najbližja je Center za predelavo gradbenih odpadkov v Izoli. Težava, s katero se soočamo, je, da ljudje tovrstne odpadke odlagajo v naravo in na ekološke otoke, ki temu niso namenjeni, s tem pa onesnažujejo okolje in zdravje ljudi.

Zeleni rez je odpadek, ki ne sodi v zabojnike za biološke odpadke, ampak ga Marjetica Koper brezplačno odvaža dvakrat letno, v sklopu spomladanske in jesenske akcije. V dogovoru s posameznimi krajevnimi skupnostmi smo na več lokacijah postavili tudi posebne zabojnike, ki so namenjeni izključno tej vrsti odpadkov. Občanke in občani se lahko proti plačilu dogovorijo tudi za odvoz zelenega reza izven vnaprej določenih terminov.