Zavedamo se pomembnosti varstva osebnih podatkov, predvsem zato, ker jih uporabljamo za zagotavljanje ustreznejših storitev in informacij našim obiskovalcem. Uredba GDPR, ki jo je sprejela Evropska unija, narekuje visoke standarde, ki določajo, kako se vaši podatki zbirajo, hranijo, vam omogoča vpogled vanje in zahtevo za izbris ter še veliko več. V skladu z zakonodajo in našim zavedanjem pomembnosti tega področja smo pripravili pojasnila o varnosti vaših podatkov in pravicah, ki jih imate kot lastnik podatkov. Pred podajo privolitve za zbiranje ali obdelavo vaših osebnih podatkov zato to pojasnilo skrbno preberite.

KAJ SO OSEBNI PODATKI

Osebni podatki so kateri koli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati: ime, priimek, elektronski naslov, itd.

Upravljavec osebnih podatkov na spletnem mestu marjeticakoper.si je podjetje MARJETICA KOPER D.O.O. – S.R.L., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper.

KJE HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE IN ZA KOLIKO ČASA

Osebni podatki, ki nam jih digitalno posredujete, se shranjujejo na zato najetih strežnikih pri ponudniku gostovanja, lahko pa tudi pri podjetjih, katerih orodja uporabljamo. Na primer, ponudnik orodja za e-poštno komunikacijo hrani podatke o naslovnikih. Zbrane osebne podatke hranimo do trenutka, ko nam sporočite, da ne soglašate več s hranjenjem in obdelavo osebnih podatkov oz. največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo, ali da zadovoljimo zakonske zahteve.

ZBIRANJE, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke zbiramo, z njimi upravljamo in obdelujemo le za zakonsko določene namene ali na podlagi vašega izrecnega soglasja. Podatki, zbrani s soglasjem, so v prvi vrsti namenjeni komunikaciji z vami in izboljšanju storitev. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja.

PREKLIC SOGLASJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Kadar koli imate pravico preklicati dano soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Prekličete lahko pravico za posamezen namen ali za vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljite na naslov: MARJETICA KOPER D.O.O. – S.R.L., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper ali na elektronski naslov: info@marjeticakoper.si.

V primeru preklica soglasja za zbiranje ali obdelavo osebnih podatkov bodo vsi zbrani osebni podatki, na katere se bo nanašala zahteva za izbris, izbrisani ali izvzeti iz samodejne obdelave.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene.

VAŠE PRAVICE NA PODROČJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Pravica do izbrisa/pozabe
Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.
Kadar koli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih je upravljavec o vas zbral, ali takojšen izbris svojih osebnih podatkov.
V primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov vas moramo o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov
Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov
Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami.
Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora
Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami
Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

OGROŽENOST VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov
Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

OBVESTILO O VIDEONADZORU

 

 

1. OSNOVNI PODATKI

 Celotno obmocje ekoloskega otoka in zemljisca okrog navedenega objekta, je pod videonadzorom. Videonadzor izvaja druzba Javno podjetje -Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l., maticna stevilka: 5072255000.

Telefonska stevilka za pridobitev vec informacij o zasciti osebnih podatkov je: 05/66-33-701 in deluje vsak delovnik med 8.00 in 15.00 uro.

2.  POKRITOST OBMOCJA POD VIDEONADZOROM (lokacije videonadzora)

 Pod videonadzorom je celotno obmocje ekoloskega otoka in pripadajocega zemljisca.

3.  NAMEN VIDEONADZORA

 Namen vzpostavitve videonadzora :

 • varovanje premicnega in nepremicnega premozenja druzbe
 • zagotavljanje varnosti prometa v okolici
 • zagotavljanje varnosti zaposlenih pri izvajanju delovnega procesa
 • odkrivanje namernega poskodovanja stvari
 • ugotavljanje zlonamernega nepravilnega odlaganja odpadkov v zabojnike in okolico
 • uveljavljanje pravnih zahtevkov v primeru poskodovanja premozenja druzbe ali nastanka skode

4.  OBRAZLOZITEV ZAKONITIH INTERESOV

 Varnost ljudi in premozenja, ter ugotavljanje nezakonitega odlaganja odpadkov, kateri posledicno vodijo do strojeloma delovnih sredstev, predstavljata zakoniti interes druzbe za namestitev videonadzora. Varovanje pravic posameznika pri izvajanju videonadzora je opredeljeno v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splosni uredbi o varstvu podatkov.

5.  ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV

 Pri izvajanju videonadzora nastaja zbirka osebnih podatkov, ki se belezi v Evidenci uporabe videonadzornega sistema. V zbirki osebnih podatkov se zbirajo naslednji podatki:

 • slikovni posnetek osebe
 • slike vozil
 • v izjemnih primerih glasovni posnetek
 • kraj posnetka
 • datum in cas posnetka

6.  UPRAVLJALEC ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV IN POOBLASCENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec zbirke osebnih podatkov je javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l.

Pooblascena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva preko kontaktnega naslova: info@marjeticakoper.si

7. PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Clen 6(1)(f) Splosne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 76., 77. in 78. clenom ZVOP-2.

8.  UPORABNIKI ALI KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV, CE OBSTAJAJO

Pogodbeni obdelovalec ter drugi uporabniki, ki imajo za posredovanje posnetkov ustrezno pravno podlago (npr. policija).

9.  INFORMACIJE O PRENOSIH OSEBNIH PODATKOV V TRETJO DRZAVO ALI MEDNARODNO ORGANIZACIJO

Podatki se ne prenasajo v tretje drzave ali mednarodne organizacije.

10.  OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

3 mesece za osebne podatke videonadzora znotraj delovnih prostorov, 6 mesecev za vse ostale prostore, 90 dni za podatke sistema samodejne prepoznave registrskih tablic.

11.  INFORMACIJE O OBSTOJU PRAVIC POSAMEZNIKOV

Posameznik ima skladno z dolocbami Splosne uredbe o varstvu podatkov pravico dostopa do osebnih podatkov, ki se nanasajo nanj, pravico do popravka in izbrisa, pravico do omejitve in ugovora obdelave navedenih podatkov.

Posameznik, ki meni, da upravljavec krsi njegove pravice, dolocene s Splosno uredbo o varstvu podatkov ali ZVOP-2, lahko zahteva sodno varstvo svojih pravic ves cas trajanja krsitve.

13.  INFORMACIJE O TEM

 • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost:
 • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kaksne so morebitne posledice, ce jih ne zagotovi: Ne, vendar vstop na obmocje videonadzora ni mogoc na nacin, da bi se posameznik izognil videonadzoru.

14.  INFORMACIJE O OBSTOJU AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOCITEV, VKUUCNO Z OBLIKOVANJEM PROFILOV TER VSAJ V TAKIH PRIMERIH SMISELNE INFORMACIJE O RAZLOGIH ZANJ, KOTTUDI POMEN IN PREDVIDENE POSLEDICE TAKE OBDELAVE ZA POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANASAJO OSEBNI PODATKI:

Avtomatizirano odlocanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

15.  PRITOZBA PRI INFORMACIJSKEM POOBLASCENCU 

Posameznik ima pravico, da se pritozi lnformacijskemu pooblascencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Datum 29.5.2023