Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper (Ur. L. RS št. 4-203/2017 z dne 27.1.2017) se prevzem blata iz obstoječih greznic in odpadne vode iz nepretočnih greznic izvaja enkrat na tri leta. V kolikor je greznica obremenjena, se to lahko izvede dodatno enkrat na 3 leta, vendar izključno na klic uporabnika. Pri obstoječih greznicah se prazni blato iz prvega prekata. Pri nepretočnih greznicah se prazni celotna vsebina nepretočne greznice.

Prevzem blata iz obstoječih MKČN se opravlja enkrat na dve leti. V kolikor je MKČN obremenjena, se to lahko izvede dodatno enkrat na dve leti, vendar izključno na klic uporabnika.