Na območjih, kjer še ni zgrajena ali ni predvidena javna kanalizacija, morajo lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi.

Rok za vgradnjo male komunalne čistilne naprave za obstoječe objekte, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002 in nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kot je bilo predpisno v času gradnje objekta, je najkasneje do 31. 12. 2021. Za tiste objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno greznico ali v skladu s prepisi v času gradnje objekta, je rok ob prvi obnovi objekta.

Lastniki objektov, ki imajo vgrajeno ustrezno malo komunalno čistilno napravo, so upravičeni do zmanjšanja plačila okoljske dajatve.

Za dodatne informacije lahko pokličete Službo za izdajo soglasij na tel. 05 / 663 37 00 ali pošljete sporočilo na naslov elektronske pošte info@marjeticakoper.si.