Gradbeni odpadki ne sodijo med kosovne odpadke in se v nobenem primeru ne smejo oddati v ali ob zbiralnice za gospodinjske odpadke oz. ekološke otoke.

Ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objektov ureja posebni predpis, Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (v nadaljevanju Uredba), s katero je vzpostavljen sistem njihovega ločenega zbiranja.

Za ravnanje z gradbenimi odpadki je v celoti odgovoren investitor. Skladno z Uredbo, je investitor povzročitelj gradbenih odpadkov in je opredeljen kot oseba, ki naroči gradbena dela ali jih sama izvaja (gradnjo, rekonstrukcijo objekta ali vzdrževalna dela), če zaradi teh del nastajajo gradbeni odpadki.

Investitor (ne izvajalec del!) mora za nastale gradbene odpadke poskrbeti tako, da jih odda zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov.

Najbližji zbiralec oz. izvajalec obdelave gradbenih odpadkov na našem območju je Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki  deluje na lokaciji Zbirnega centra Izola. V CPGO je možno oddati odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih. Več informacij in cenik za posamezne storitve lahko dobite na www.komunala-izola.si oziroma na telefonski številki 05 66 34 928.