Že od nekdaj je stopnja zbiranja in čiščenja komunalnih vod pogojevala tudi določeno kakovost življenja, ki ji danes namenjamo toliko več pozornosti. Osnovna dejavnost sektorja kanalizacije je skrb in vzdrževanje javnega kanalizacijskega sistema z vsemi objekti in napravami na tem sistemu v občini Koper in Ankaran.

Marjetica Koper v občinah upravlja in vzdržuje 11 kanalizacijskih sistemov, ki jih sestavlja več kot 280,079 m kanalizacijskih vodov in 25 črpališč, s katerimi lahko izvajamo gravitacijski način odvajanja odpadnih vod do čistilnih naprav.

V Mestni občini Koper in občini Ankaran je na javno kanalizacijsko omrežje priključeno več kot dve tretjini prebivalstva. Naše podjetje znotraj dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda zagotavlja:

  • vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
  • čiščenje komunalne odpadne vode ter tehnološke odpadne in padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, v skladu s predpisi o komunalnih čistilnih napravah,
  • čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
  • prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata,
  • prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč,
  • obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave,
  • praznjenje greznic,
  • pregledi kanalizacij s TV kontrolnim sistemom,
  • izvajanje preizkusov tesnosti kanalizacije.

Kanalizacijske sisteme ločimo glede na vrsto vode, ki jo odvajamo, na mešan in ločen kanalizacijski sistem. Če odvajamo po kanalizacijskem sistemu odpadno vodo in padavinsko vodo skupaj, govorimo o mešanem sistemu, če pa odvajamo v en kanalizacijski sistem padavinsko vodo, v drug sistem pa odpadno vodo, govorimo o ločenem sistemu.