Na podlagi Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (v nadaljevanju: Odlok, Uradne objave, št. 45/01, Uradni list RS, št. 49/2015 in 76/2015), izvajata nadzor nad pravilnostjo uporabe parkirišč občinski inšpektorat in po novem tudi Marjetica Koper kot izvajalec javne službe, ki v postopku nastopa kot oškodovanec.

Odlok določa, da upravljavec parkirišč v primeru neplačila predpisane parkirnine zaračuna celodnevno parkirnino na podlagi cenika. Uporabnik parkirišča lahko v 3 dnevnem roku plača celodnevno parkirnino, kot je to določeno v izdanem obvestilu in se na tak način izogne prekrškovnemu postopku. Če voznik ne poravna parkirnine 3 dnevnem roku, upravljavec poda pooblaščenemu prekrškovnemu organu Mestne občine Koper predlog oškodovanca o uvedbi prekrškovnega postopka.

Višina nadomestila za dnevno parkiranje je za vsa parkirišča v Mestni občini Koper, na katerih se izvaja javna služba 25 EUR.

Kako poravnati nadomestilo za dnevno parkiranje?

Nadomestilo za dnevno parkkiranje lahko poravnate v gotovini, na blagajni parkirišča Marjetice Koper za koprsko tržnico, ali prek univerzalnega plačilnega naloga.

Pri izpolnitvi plačilnega naloga uporabite naslednje podatke:

KODA NAMENA: OTHR
NAMEN: PLAČILO NADOMESTILA ZA DNEVNO PARKIRANJE
BIC BANKE: HDELSI22
IBAN: SI56 6100 0001 2520 040
REFERENCA: ID OBVESTILA
IME IN NASLOV PREJEMNIKA: Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.

Glavne novosti za uporabnike javnih parkirišč v Mestni občini Koper so naslednje:

  • Nadzor nad primerno uporabo parkirišč in plačilom parkirnine na parkiriščih bodo izvajali »komunalni nadzorniki« Marjetice Koper.
  • V primeru, da komunalni nadzornik ugotovi, da je na parkirišču parkirano vozilo po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina; brez parkirnega listka; z neveljavnim abonmajem; po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, ki ne predvideva izdaje parkirnega listka (SMS parking, Moneta …), na vozilo namesti obvestilo o vložitvi predloga za začetek postopka o prekršku, s katerim uporabnika parkirišča obvesti o ugotovljeni neplačani parkirnini.
  • Z obvestilom se uporabnika parkirišča pozove k plačilu nadomestila za dnevno parkiranje. Če voznik v predpisanem 3 dnevnem roku ne plača celodnevne parkirnine, kot je to določeno v izdanem obvestilu, izvajalec javne službe kot oškodovanec o svojih ugotovitvah obvesti Občinski inšpektorat, ki zoper kršitelja uvede prekrškovni postopek.
  • S plačilom celodnevne parkirnine se uporabnik parkirišča izogne prekrškovnemu postopku, v katerem so predpisane globe za fizične osebe v višini 40 EUR ter sodne takse.
  • Za vsa vprašanja ali dodatna pojasnila smo vam na voljo na brezplačni številki 080 62 56, na tel. št. 031 661 216 ali na naslovu elektronske pošte parkirisce@marjeticakoper.si.
  • Plačilu nadomestila za dnevno parkiranje, globi ter stroškom postopka se lahko v celoti izognete s plačilom parkirnine.